بایگانی برای موضوع "آموزش"

مراحل دسترسی به ایمیل و سایت کانون برای کاربران

دوشنبه 25 نوامبر 2013

مطلب زیر، عینا، در سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛ در این آدرس؛ منتشر شده و اینجا بازنشر میشود. کارشناسان محترم عضو کانون همانگونه که مستحضرند، از اوایل راه اندازی سایت جدید کانون استان مرکزی، اقداماتی در جهت استفاده از امکانات اینترنتی صورت گرفته و اخیرا نیز بخش مدیریت اطلاعات کارشناسان به سیستم مدیریت […]