بایگانی برای موضوع "تحقیق"

کنتورخوانی بارکدی

دوشنبه 20 اکتبر 2008

در شرکت گاز استان مرکزی روی روشهای نوین کنتورخوانی  بررسی زیادی کردیم. در مورد کنتورخوانی از دور، در مطلب قبلی توضیح دادم. روش دیگری که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، کنتورهای کارتی می‌باشد. در این روش کارتهایی هوشمند شبیه کارت اعتباری و قابل شارژ هستند که مشتریان میزان هزینه گاز مصرفی خود را در […]

کنتورخوانی از دور

جمعه 26 سپتامبر 2008

اولین روزی که به شرکت گاز استان مرکزی مراجعه کردم، آقای مهندس مومنی (مدیر عامل وقت) با من مصاحبه کرد. ایشان در همان ابتدا گفت که قصد دارند در شرکت، کارهای جدید (مثل کنتورخوانی از دور –  کنترل شیرها از دور و …) انجام دهند و پرسید که آیا شما در اینگونه موارد تخصصی دارید […]

مشکل سال ۲۰۰۰

شنبه 20 سپتامبر 2008

برای بررسی و رفع مشکل سال ۲۰۰۰ (موسوم به Y2K) در حدود دی ۷۷ تا آذر ۷۸ در پتروشیمی اراک گروه سال ۲۰۰۰ تشکیل شد. من عضو این گروه (عضو هر دو زیرگروه تخصصی  IT و  IS – گروه سال ۲۰۰۰ در درون خود، دو زیرگروه تخصصی “سیستمهای کامپیوتری” و “سیستمهای کنترل صنعتی” تشکیل داد […]