ادامه عضویت در هیات رییسه گروه ۷

با پایان یافتن مدت مسئولیت اعضای هیات رییسه قبلی گروه ۷ در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

مجددا بعنوان عضو هیات رییسه گروه مذکور؛ مامور به انجام وظیفه شدم.

سعی میکنم بزودی گزارشی کوتاه در این رابطه منتشر نمایم …