به مناسبت کرونا (!) در استراحت پزشکی هستم.

ما جزو “های ریسکها” محسوب میشویم.