مجموعه مقررات نفت

مجموعه کامل “مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت”  که در تیرماه ۹۵ توسط وزارت نفت ابلاغ شده است، در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شرکت منتشر شده است.

 فصل 12 مجموعه مقررات اداري نفت (تحت عنوان تکريم سرمايه انساني و رسيدگي و پاسخگويي به درخواستها و انتظارات قانوني) از 3 بخش زير تشکيل شده است:
1- مسئولين تکريم سرمايه انساني و رسيدگي به نگراني ها
2- رويه عمل در مورد تکريم سرمايه انساني و رسيدگي به نگراني ها
3- وضع اداري کارمند در جريان رسيدگي به نگراني ها
به دليل اهميت موضوع؛ بخش دوم؛ عينا جهت اطلاع در ادامه منعکس ميشود…

صنعت نفت نهايت کوشش را مبذول مي دارد تا فرهنگ تکريم سرمايه انساني نهادينه و نگراني و گله منديهاي کارمند در داخل هر واحد رفع گردد.
رييس کارمند تا حد امکان، جز در مواقع ضروري، نبايد رفع نگراني و گله مندي کارمند زير نظر خود را به مقامات بالاتر منتقل و يا از مرحله اي وارد مرحله بعدي نمايد. رويه عمل زير به منظور رفع نگراني و گله مندي کارمند بطريق عادلانه، ساده و سريع مقرر گرديده است تا کارمند بتواند در صورت لزوم از آن استفاده نمايد و هرگونه اقدامي که بمنظور رفع نگراني و گله مندي در هر مرحله صورت گيرد بايد توسط رييس مربوطه به اطلاع کارمند گله مند رسانده شود.
1- مرحله اول
کارمند حق دارد نگراني يا عدم رضايت خود را با رييس مستقيم خود مطرح نمايد و خواستار رفع آن شود. رييس مستقيم موظف است عضو را بپذيرد و با کمال دقت و حسن نيت اظهارات وي را مورد توجه قرار داده و با توجه به خط مشي ها و رويه هاي موجود در شرکت، در صورت امکان بدون درنگ، جوابي قانع کننده بدهد. اگر دادن جواب مستلزم کسب اطلاعات بيشتر درباره موضوع و يا مشاوره با اداره مربوط يا امور اداري و يا جلب موافقت يا کمک روساي بالاتر باشد رييس مستقيم بايد در ابتدا اين امر را به کارمند يادآور شده و سپس با مشورت و کسب موافقت مقامات بالاتر و نظر واحد امور اداري مربوط و در صورت لزوم تماس با امور اداري شرکت اصلي، رسيدگي لازم را بعمل آورده و حداکثر ظرف 15 روز نتيجه را براي کارمند تشريح نمايد. رييس بلافصل موظف است پس از طرح هر گله يا مسئله کارمند گزارش مشروحي درباره گلايه مطروحه و نتيجه رسيدگي به آن تهيه نموده و يک نسخه از آن را براي ضبط در پرونده استخدامي کارمند و يک نسخه براي اطلاع امور اداري شرکت مربوط بمنظور آگاهي از نوع و زمينه هاي گله مندي و شکايت کارمند ارسال دارد.
2- مرحله دوم
در صورتي که کارمند از نتيجه رسيدگي و جواب رييس بلافصل قانع و متقاعد نگردد مي تواند تقاضا نمايد موضوع مسئله يا گله مندي جهت تجديد نظر به رييس بالاتر ارجاع گردد. در چنين موردي طرح مسئله بايد کتبي بوده و موارد مطروحه صراحت داشته باشد.
در اين صورت رييس بلافصل کارمند موظف است نامه وي را همراه با اطلاعات کتبي جمع آوري شده درباره موضوع گلايه و همچنين نظرات خود، تسليم سرپرست بالاتر نمايد.
سرپرست بالاتر پس از دريافت شکوائيه و ضمائم آن به نوبه خود موظف است هرگونه بررسي را که لازم بداند بعمل آورده و سپس کارمند را احضار و پس از توجه به توضيحات وي نظر خود را درباره مسئله يا گله مندي در حضور رييس بلافصل کارمند به وي ابلاغ نمايد.
3- مرحله سوم
چنانچه کارمند گله مند يا شاکي در اين مرحله از رسيدگي جواب را از لحاظ خود قانع کننده نداند حق دارد ذيل شکوائيه از سرپرست بالاتر تقاضا کند که موضوع را براي رسيدگي بيشتر و تجديد نظر به سرپرست بالاتر منتقل نمايد. اين ترتيب ميتواند با رعايت سلسله مراتب سازماني تا بالاترين مرجع در امور مربوطه ادامه يابد. سرپرستي که گلايه کارمند به وي برگشت گرديده در هر مرحله موظف است با سرعت به درخواست کارمند رسيدگي نمايد و نتيجه رسيدگي و تصميم مقام مافوق بايد حداکثر ظرف 15 روز به اطلاع رييس بلافصل کارمند برسد و در صورتيکه تصميمات مزبور مغاير با نتيجه رسيدگي رييس بلافصل باشد بايد از طريق خود او به کارمند ابلاغ گردد.
4- مرحله چهارم
در مواردي که کارمند با وجود طي مراحل قبلي نسبت به نتيجه رسيدگي قانع نشده باشد مي تواند درخواست نمايد موضوع براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي به رييس شوراي اداري و استخدامي (وزير نفت) ارجاع گردد. در چنين صورتي مدير مربوط موظف است پرونده امر را با اطلاعات جمع آوري شده و اظهار نظر خود را از طريق مدير توسعه منابع انساني شرکت مربوط جهت ايشان ارسال دارد. نتيجه رسيدگي در اين مرحله بوسيله رييس بلافصل به اطلاع کارمند مي رسد و سابقه امر براي ضبط در پرونده استخدامي کارمند ارسال مي گردد.