گزارش کار گروه کامپیوتر در مجمع عمومی ۹۰ کانون کارشناسان رسمی دادگستری

در جلسه دیروز مجمع عمومی، آذرنوش اعتمادی، مسئول گروه کامپیوتر، به ارائه گزارش کارهای کامپیوتری انجام شده به شرح زیر پرداخت: گزارش مختصر فعالیتهای

ادامه