ارائه سمینار مبانی اطلاع رسانی و ایجاد پایگاه اینترنتی

امروز سمینار فوق را در شرکت درخت سبز ارائه دادیم:

بخش نظرات بسته است.