آگهی تاسیس شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

بدینوسیله به استحضار اعضای تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب (صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی سابق) و سایر بازدیدکنندگان سایت می رساند

عملیات ثبت شرکت تعاونی به اتمام رسیده و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی به شرح ذیل منتشر گردیده است:

تاسیس شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب درتاریخ ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۲۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۷۳۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت: تامین زمین از طریق ارگانهای دولتی یا خصوصی و سرمایه گذاری و خرید و ساخت دفتر کار کارشناسان رسمی دادگستری تامین ابزار کار مورد نیاز کارشناسان رسمی دادگستری تامین نیاز آموزشی اعضا و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه کتاب و نوشت افزار و مایحتاج آموزشی.پس از اخذ مجوزهای لازم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:استان مرکزی شهر اراک بلوار جهاد کوچه حافظ – – ۱ [ ۱ [ خیابان میلاد] – ۱۹ [ پلاک – ۶۹۶۳ طبقه زیرزمین کدپستی – ۳۸۱۸۹۹۶۹۶۳

سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۰۰ – ۹۶ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اراک پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت: نوشین ضیغمی به شماره ملی ۰۵۳۳۴۲۳۷۴۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره – عباس خسروبیگی به شماره ملی ۰۵۳۴۴۹۷۹۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره – حسین اسدی به شماره ملی ۰۶۲۰۰۷۶۱۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره – ابوالفضل ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۰۴۲۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره – بهروز نجمی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۸۰۹۲۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره – محمد بابائی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۵۵۰۵۶ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره – محمد مسعود داوری به شماره ملی ۰۶۰۲۳۲۷۳۵۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره – حشمت اله عباسی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۰۵۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

بازرس اصلی و علی البدل: ولی الله اسدی به شماره ملی ۰۶۲۰۸۱۹۱۱۱ بعنوان بازرس اصلی سید حمیدرضا امینی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۹۳۵۴۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
شماره پیگیری : ۹۶۰۵۱۱۹۷۹۴۱۸۲۴۶

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

https://www.rrk.ir/News/ShowOldNews.aspx?Code=13542143

فایل پی دی اف آگهی:

iaoemc-register