کاندیداهای انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

بایستی رزومه یک صفحه ای تهیه و تحویل هیات مدیره دهند…