تست کرونا؟

یکی از همکاران در ساختمان محل کار ما کرونا مثبت شده است!

دستور دادند که همه ما برای تست به بهداری برویم البته در گروههای 2-3 نفری. رفتیم. اندازه گیری درجه حرارت بدن و اکسیژن خون انجام شد.

گفتند دما 38 یا بیشتر نباید باشد و اکسیژن خون هم 93 کمتر نباید باشد.