تست کرونا؟

یکی از همکاران در ساختمان محل کار ما کرونا مثبت شده است!

دستور دادند که همه ما برای تست به بهداری برویم البته در گروههای ۲-۳ نفری. رفتیم. اندازه گیری درجه حرارت بدن و اکسیژن خون انجام شد.

گفتند دما ۳۸ یا بیشتر نباید باشد و اکسیژن خون هم ۹۳ کمتر نباید باشد.