پذیرش مقاله طراحی سیستم …

اخیرا مقاله «طراحی سیستم یکپارچه نظارت و کنترل تامین، نگهداشت، حمل و نقل و توزیع مواد نفتی» ارسالی به “اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی” پذیرفته شده که تصویر زیر موید این مطلب است:

p-maghale