عمل جراحی با بیهوشی نخاعی

امروز برای خروج 3 عدد ترکش؛ پای راستم را عمل کردند و برای اولین بار بیهوشی نخاعی را تجربه کردم.

قبلا بیهوشی عمومی (برای خروج اولین ترکشها و همچنین عمل قلب باز) و بیحسی موضعی (برای خروج ترکش) را تجربه کرده بودم.