سمینار گاز و مهندسی اینترنت

در دستور کارم یادداشت کرده بودم که فایل پرزنتیشن سمیناری که در شرکت گاز ارائه داده بودم را پیدا و آپلود کنم.

فایل را در ادامه ببینید: arak-kh

راستی در نیمسال 881 قرار است درس «مهندسی اینترنت» را ارائه دهم. شاید بعدها مطالبی از این درس را در سایت منتشر کنم. تا خدا چه خواهد؟