پروژه تغییر سیستم کنترل تردد

مشکلات سیستم کنترل تردد هانیول ما را بر آن داشت که سیستم را تغییر دهیم

تغییر سیستم بسیار سخت است و مقاومتهایی را به دنبال دارد!

برنامه  پروژه فوق (به شرح زیر) توسط میکروسافت پروجکت کنترل میشود:

ikorc-chacs1