در واقع ITIL  یک راهکار کاملا عملی best practice  یا  “بهروش” میباشد که برای رسیدن به آن؛ ابتدا بایستی با مفاهیم مربوطه آشنایی یافت.

مدیریت IT  چارچوب لازم دارد. ITIL  یک framework  است و استاندارد نیست بلکه یک شبه استاندارد است.

هدف از برگزاری دوره؛ آگاهی و درک تئوری ITIL  و رسیدن به پاسخ سوالهایی در این باره است که ITIL  چگونه میتواند در متن سازمان شما پیاده سازی شود؟