سوالات آزمون پایان دوره امنیت رایانه

دوره فوق در دو گروه توسط اینجانب در اداره آموزش شرکت پالایش نفت امام خمینی برگزار گردید. سوالات آزمون پایان دوره به شرح زیر است:

18 دی ماه 98
1- داده – اطلاعات و دانش را تعریف کنید.
2- کامپیوتر شخصی در ابتدای راه اندازی در کدام مود میباشد real/protected ؟
3- متدولوژی پیشنهادی برای اخذ گواهینامه ISMS در سازمان شما چیست؟
4- در سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛ تعیین یک رویه رسمی انضباطی برای برخورد در موارد نقض امنیت لازم و ضروری شمرده شده است. تدوین دوره های آموزشی لازم برای این منظور به عهده کدام واحد گذاشته شده است؟
5- امنیت و معمانگاری را تعریف کنید.
6- شانون در مورد امنیت مطلق چه می گوید؟
7- در مورد امنیت عملی؛ کوتاه توضیح دهید.
8- اصول 3 گانه امنیت را نام برده و توضیح دهید.
9- تهدیدات امنیت سیستمهای کامپیوتری را نام ببرید.
10- عوامل حفاظت داده ها را نام ببرید.
11- مجرمین رایانه ای به چند دسته تقسیم میشوند؟
12- کنترلها را نام ببرید و بگویید تعویض مکرر رمزهای عبور جزو کدام دسته است؟
13- در مورد رمزنگاری مختصرا توضیح دهید.
14- تعداد آزمایشات لازم برای شکستن سیستم رمزنگاری به چه عاملی بستگی دارد؟
15- در مورد امنیت فیزیکی بطور مختصر توضیح دهید و بگویید تهیه بکاپ از اطلاعات و برنامه ها در کدام مقوله میگنجد؟
16- مهمترین مراحل اخذ گواهینامه ISMS چیست؟
موفق باشید