پیرو ماموریت

امروز به قم رفتم و با شرکت گاز استان قم تسویه کردم.

تاریخ ترخیصم را اول تیر ۹۵ اعلام کردند

تا خدا برای بعدها چه خواهد؟