از امروز به گاز استان قم منتقل شدم و سمتی که در آن مشغول انجام وظیفه شدم “رییس فناوری اطلاعات” است.

امیدوارم بتوانم درست و به موقع کار کنم. به امید خدا