نشست آبادان

دومين نشست روساي فناوري اطلاعات و ارتباطات  شركت ملي پالايش و پخش در روزهاي 11 و 12 دي ماه 97 در آبادان برگزار گرديد که اينجانب (به اتفاق همکارم آقاي حسيني) شرکت داشتيم.

در اين برنامه روساي فاوا هر يک به مدت حدود 20 دقيقه مطالبي را ارائه فرمودند. عناوین مطالبي که اينجانب در ارائه خود مطرح نمودم به شرح زير است:

الف- پروژه هاي انجام شده و وضعيت موجود

ب- برنامه هاي مدنظر و در دست اجرا

ج- مشکلات و راهکارها:
نبود نگاه درست به جايگاه فناوري اطلاعات – راهکار: برگزاري دوره هاي ITIL  براي مديران ارشد شرکت
کمبود نيروي انساني – راهکار: بررسي استانداردهاي موجود براي نيروي انساني (مثلا هر 200 دستگاه يک نفر براي پشتيباني و نگهداري) و اجراي آنها
تحميل نيروهاي انساني ناکارآمد – راهکار: واگذاري پروسه جذب نيروي متخصص IT  به واحد فاوا (آزمون و مصاحبه)
عدم برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل فاوا و بقيه کاربران – راهکار: تداوم برگزاري دوره هاي آموزشي
ضعف چارت سازماني واحد فاوا – راهکار: اصلاح چارت سازماني توسط مهندسي ساختار
جايگاه نامناسب فناوري اطلاعات در چارت سازماني شرکت – راهکار: ايجاد واحدي تحت عنوان مهندسي فاوا (مشابه مهندسي عمومي)
ابلاغ بخشنامه هاي امنيتي بدون فراهم کردن شرايط اجرا – راهکار: فراهم کردن شرايط اجرا  قبل از ابلاغ بخشنامه هاي امنيتي
مشکلات به وجود آمده با بخشنامه وزير مبني بر ممنوعيت خريد – راهکار: رفع ممنوعيت خريد حداقل براي شرکتهاي عملياتي
عدم وجود وحدت رويه  – راهکار: ايجاد وحدت رويه (مثلا در مورد  ISMS يا امن سازي زيرساختهاي حياتي)

نهايتا پيشنهاد شد گزارش مفصل اين نشست به معاون محترم وزير ارائه و دستور عملي نمودن پيشنهادات به مسئولين ذيربط صادر گردد.

در پایان جلسات بازدیدی از پالایشگاه آبادان و موزه های بنزین و مرکز آموزش کارآموزان داشتیم.

به همه کسانی که به آبادان سفر میکنند توصیه میشود از موزه های فوق بازدید نمایند…