تغییر ساختار شرکت گاز استان قم

از امروز ساختار سازمانی شرکت گاز استان قم عوض شد. قبلا شرکتهای گاز استانی به ۴ گروه تقسیم میشدند اما الآن به ۳ گروه A , B , C تقسیم شده و قم نیز جزو گروه B هست.

در شرکتهای گروه B

۴ مدیریت هست: بهره برداری – مالی – مهندسی و منابع انسانی

معاونت مالی پشتیبانی قبلا شامل ۴ واحد بود: مالی – اداری – فناوری اطلاعات و کالا

الآن مالی شده مدیریت مالی

اداری شده مدیریت منابع انسانی

و کالا و کامپیوتر هم زیر مجموعه مدیر عامل هستند.

ضمنا “واحد مخابرات” که قبلا زیر مجموعه معاونت بهره برداری بوده، از نظر سازمانی اومده زیر مجموعه کامپیوتر شده و نام “واحد فناوری اطلاعات” به “امور فناوری اطلاعات و ارتباطات” تغییر کرده.