تغییر ساختار صندوق کارشناسان

با توجه به تغییر 🌟
“صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی”
به
“شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب”

تغییرات لازم
در کانال اطلاع رسانی تلگرام
و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شرکت

داده شد.

همچنین اطلاعات منتشره در صفحه ارکان سایت شرکت به شرح زیر بروز شد:

“””””””””””””””””””””””””””””

ارکان شرکت تعاونی عبارتند از:

– مجمع عمومی
-هیئت مدیره و مدیر عامل
-بازرس

در این صفحه اسامی اعضای  هیئت مدیره و بازرسان فعلی منتشر و سوابق تغییرات بروزرسانی میشود.

اعضای هیئت مدیره

اعضای اصلی:

۱- محمد بابائی – رییس هیات مدیره
۲- حسین اسدی – نایب رییس
۳- ابوالفضل ابراهیمی – عضو هیئت مدیره
۴- بهروز نجمی – عضو هیئت مدیره
۵- عباس خسروبیگی – عضو هیئت مدیره (مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی)

اعضای علی البدل:
۱- محمد مسعود داوری
۲- نوشین ضیغمی

 بازرسین

بازرس اصلی:

ولی اله اسدی

بازرس علی البدل:

حمیدرضا امینی

سوابق

استعفای آقای حشمت اله عباسی در تاریخ ۴ تیر ۹۸ پذیرفته شد

اعضای هیئت مدیره صندوق – دوره دوم (از ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ تا ۱۱ مرداد ۹۶)

اعضای اصلی:

۱- محمد بابایی – رییس
۲- حشمت اله عباسی – نایب رییس
۳- حسین اسدی – خزانه دار
۴- ابوالفضل ابراهیمی – دبیر
۵- عباس خسروبیگی – مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی

اعضای علی البدل:
۱- بهروز نجمی
۲- محمد تقی قنبری

بازرسین:

ولی اله اسدی (اصلی) و حمیدرضا امینی (علی البدل)

اعضای هیئت مدیره صندوق – دوره اول (از ۱۷ دی ۱۳۹۱ تا ۱۹ خرداد ۹۵)

– در اواخر دوره آقای شجاعی زاده استعفا داده و آقای بابایی عضو اصلی و آقای عباسی به عنوان رییس و آقای بابایی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

اعضای اصلی:

۱- محمودرضا شجاعی زاده (رییس)
۲- حشمت اله عباسی (نایب رییس)
۳- فرهاد سحرخیز (خزانه دار)
۴- عباس خسروبیگی (دبیر و مسئول اطلاع رسانی)
۵- حسین اسدی

اعضای علی البدل:
۱- محمد بابایی
۲- علی صفدر خلیلی

بازرسین  دوره اول:

ولی اله اسدی (اصلی) و  اسداله عسگری (علی البدل)

هیئت موسس (۲۵ تیر ۱۳۹۱ الی ۱۷ دی ۱۳۹۱)

محمودرضا شجاعی زاده (رییس)
علیرضا بوالحسنی (نایب رییس)
ولی اله اسدی (امور مالی)
عباس خسروبیگی (دبیر)
حسن ابراهیمی
حسین اسدی
محمد بابایی
داود بادبان
مصطفی بلالی
حسین حسین نژاد
ضیاءاله رادمهر
فرهاد سحرخیز
مهدی سیفی
مهدی شمس اللهی
حشمت اله عباسی