آموزش مجازی

در این ایام کرونایی!

برخی از دوستان از اساتید دانشگاه و دیگر کسانی که به امر آموزش اشتغال دارند و یا تحصیل علم میکنند

تماس میگیرند و راهنمایی میگیرند برای آموزش مجازی.

هر کس در این مورد سوال دارد

در خدمتم. در تلگرام با آی دی khosrobaigy و یا در اینجا با فرم تماس