کتاب ۱۴۰۰ کانون استان مرکزی

کتاب

اسامی و مشخصات کارشناسان
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
ویرایش ۱۴۰۰

منتشر شد

البته در صفحه سوگندنامه
به جای
“به خداوند متعال سوگند یاد میکنم…”
نوشته
“به نام خداوند متعال سوگند یاد میکنم…”

یعنی کلمه “نام” اضافه نوشته شده ❗️

نسخه الکترونیکی کتاب (برداشت از سی دی ضمیمه) را در لینک زیر قرار داده ام

کتاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی ۱۴۰۰

اطلاعات من در صفحه ۱۹۶ هست