معرفی سیستم ارجاع در مجمع عمومی سال 96 کانون استان مرکزی

خب؛

مجمع عمومی سال 96 در سوم خرداد برگزار شد (خبر مربوطه)

در بخشی از خبر فوق آمده است:

ابتدا  آیاتی چند از کلام اله مجید تلاوت و سرود جمهوری اسلامی پخش شد. سپس هیات رییسه  انتخاب و مجمع وارد دستور کار به شرح ذیل شد:

ارایه آمار دارندگان پروانه معتبر و حدنصاب مجمع
استماع بیانات ریاست محترم کل دادگستری استان مرکزی
تودیع ریاست دادگاه انتظامی کانون
ارایه گزارش هیات مدیره (توسط رییس کانون)
ارائه گزارش تفریغ بودجه و استماع گزارش بازرسین  وتصویب صورتهای مالی
ارایه برنامه و بودجه پیشنهادی کانون برای سال ۹۶
بحث و بررسی پیشنهادات هیات مدیره به مجمع و تصویب آنها (با اصلاحات مورد نظر مجمع)

در پایان گزارش مختصری از چگونگی انتخاب “سیستم تحت وب دبیرخانه و ارجاع کار” کانون و امکانات آن؛ و نیز اقدامات صورت گرفته تا کنون به مجمع ارائه شد.

همچنین تاکید گردید که کارشناسان عضو کانون نسبت به تغییر پسورد اولیه خود فورا اقدام نمایند.