پروانه کارشناسان رسمی دادگستری

“کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی”

زیرمجموعه

“شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ایران”

supreme council of official experts

میباشد.

آدرس سایت کانون استان مرکزی iaoemarkazi  (دات آی آر)

مخفف

Iranian Association of Official Experts  – Markazi

میباشد.