چهارمین همایش علمی بسیج شرکت گاز

صبح روز  14 اسفند 1387 در بندرعباس در محل برگزاری چهارمین همایش علمی بسیج شرکت گاز (که برایشان مقاله ارسال کرده بودم) حضور داشتم. به استناد این منبع، از مجموع 135 مقاله واصله به دبیرخانه همایش، تعداد 42 مقاله پذیرفته شده بود. البته متاسفانه از تمامی کسانی که مقالاتشان پذیرفته شده بود، جهت حضور در همایش دعوت نشده بود.