آشنايي با مباني اينترنت در اراك

روزنامه اطلاعات مورخ شنبه 25 دي 1389 – شماره 24946 خبر سمينار مهندسي اينترنت را تحت عنوان فوق در صفحه 9 چاپ كرده است:

متن خبر به شرح زير است:

اراک – خبرنگار اطلاعات: همايش آشنايي بيشتر با مباني اينترنت با عنوان مهندسي اينترنت به همت واحد آموزش شرکت گاز استان مرکزی در اراك برگزار شد.

در این همايش عباس خسروبیگی مدرس اينترنت، شرکت کنندگان را با موضوع‌های  تعریف اینترنت، مبانی سیگنالها و انتقال داده‌ها، ارکان شبکه، پشته پروتکلها، معماری اینترنت، الگوهای آدرس‌دهی و مسیر یابی و پروتکل و ISP ها و مقوله‌های دیگر مرتبط با موضوع آشنا كرد.