گزارش توسعه سيستم کنتورخوانی بارکدی

در تاريخ ۸۳/۲/۳۰ در جلسه رؤسای خدمات کامپيوتر شرکت های گاز استانی در محل شرکت ملی گاز ايران از استفاده شرکت گاز استان آذربايجان غربی از دستگاه PDT برای کنتورخوانی اطلاع يافتيم. (لازم به ذکر می دانم که جلسه مذکور در مورد سيستم جديد امور مشترکين شرکت های گاز استانی تشکيل گرديده بود ليکن در اين جلسه به موضوع چگونگی عقد قرارداد شرکت های گاز استانی با شرکت ميکروسيستم نيز پرداخته شد).
بلافاصله پس از اطلاع از اين جريان پروژه «نصب و راه اندازی سيستم جديد کنتورخوانی» در شهرستان محلات، به عنوان اولين ناحيه در استان مرکزی، طبق برنامه زمانبندی ذیل تعريف و در سال گذشته با موفقيت اجرا شد.

با توجه با اينکه شرکت گاز استان مرکزی تنها شرکتی بود که در سال گذشته با ميکروسيستم قرارداد تعمير و نگهداری DCH نداشت؛ لذا مشکلات زيادی در اجرای پروژه پيش آمد. ليکن عزم راسخ مديريت شرکت مبنی بر جايگزينی سيستمهای نوين برای اين منظور و حمايت معاونت محترم مالی پشتيبانی و تلاش بی وقفه همکاران عزيز بهره برداری علی الخصوص هماهنگ کننده محترم امور مشترکين استان، باعث شد که مشکلات در فرصت مناسب برطرف گردد.
عمده ترين اشکال موجود نيز عدم وجود برخی گزارشات مورد نياز بهره برداری در نرم افزار ارائه شده توسط شرکت رادفن آور (در مقايسه با نرم افزار ITRON) بود که البته اين مشکل با پشتيبانی نرم افزاری پرسنل واحد کامپيوتر ستاد شرکت حل می شد. ليکن لازم است نرم افزار طوری طراحی و تکميل شود که اپراتور يا کاربر نهايی بتواند به راحتی نياز خود را برآورده کند.
پس از مدتی تهيه نرم افزارهای لازم برای چاپ برچسب و نرم افزار کنتورخوانی روی PDT و PC SIDE در اراک توسط شرکت فنی و مهندسی فن آوران داده افزار کارا آغاز گرديد.
با شروع سال جديد «توسعه سيستم کنتور خوانی بارکدی» طبق برنامه زمانبندی ذيل در دستور کار اين شرکت قرار گرفت که لازم می دانم به شرح فعاليت های اين برنامه بپردازم:

در ضمن با توجه به اينکه برخی فعاليتها در پروژه قبلی صورت گرفته بوده ديگر نيازی به تکرار آنها در اين پروژه احساس نشد.

۱-بررسی مشکلات تجربه شده در محلات و استان آذربايجان غربی: در اين مرحله با حضور در شرکت گاز استان آذربايجان غربی موارد اشتراک و اختلاف در مورد اين سيستم بررسی و راهکارهای ممکن پيشنهاد گرديد. ( اين گزارش را ببينيد)
۲-رفع نقايص نرم افزاری موجود: اين مرحله با توجه به اينکه نرم افزارهای تهيه شده در حال تکميل می باشد و نيازهای کاربران در حين اجرای نرم افزار مطرح می گردد تا پايان پروژه ۸۴/۱۰/۲۶ ادامه خواهد يافت.
۳-راه اندازی و نگهداری پايگاه اطلاع رسانی کنتور خوانی بارکدی: با توجه به لزوم اطلاع رسانی در اين خصوص نياز به راه اندازی چنين پايگاهی احساس شد. پيشنهاد می شود شرکت های ديگر نيز (اعم از شرکت های گاز استانی يا شرکت های خصوصی که در زمينه تامين سخت افزارها و نرم افزار های لازم فعاليت می کنند) در اين رابطه بررسی و فعاليت بيشتری نمايند. ضمناً در راستای اطلاع رسانی بيشتر؛ اين شرکت برگزاری سمينار «بررسی سيستم های کنتور خوانی» را در دستور کار خود دارد.
۴-بررسی سخت افزار های مورد نياز و تهيه تقاضای خريد: اين فعاليت توسط واحد کامپيوتر انجام گرفته است.
۵-خريد سخت افزار: اين مرحله با توجه به اينکه به امور کالا مربوط می شود ديرتر از موعد مقرر پايان يافت. در اين مرحله از ۴ شرکت برای خريد سخت افزار استعلام و شرکت زبراسيا برنده شد.
۶-تکميل تغيير سيستم کنتورخوانی مهاجران و نيمور: با توجه به اينکه مهاجران شرايط مناسبتری برای شروع استفاده از برنامه جديد را دارا بود و نيمور نيز تحت نظر ناحيه محلات می باشد (که در سال گذشته سيستم کنتورخوانی محلات تغيير کرده بود)، لذا اين دو ناحيه به صورت جداگانه در برنامه امسال در نظر گرفته شدند.
نواحی ديگر که در برنامه امسال قرار دارند: فرمهين – صنايع اراک – صنايع ساوه – شازند – آستانه – توره – آشتيان – خنداب – کميجان – ميلاجرد
۷-برگزاری جلسه اطلاع رسانی در محلات: در تاريخ ۸۴/۲/۱۸ در ناحيه محلات جلسه اطلاع رسانی برنامه سيستم کنتور خوانی بارکدی با حضور افراد زير برگزار گرديد:
آقايان محسن کهوند – عباس خسروبيگی – محمد مهدی سميعی – حسين قاسمی – محمد رضا اکبری – محسن رضايی مطلق – مهدی بدخشان – منصور حيدري- حميد رضا محمدی – محمد رضا رضايی – حميد داود آبادی – خليل اسدی
موارد مطرح شده و تصميم گيری ها:

۱- سابقه و فلسفه استفاده از سيستم کنتورخوانی بارکدی تبيين و وضعيت کشور و استان و افق آينده کار تشريح گرديد. پيش بينی ميشود با توجه به مزايای اين سيستم و الزامات تکنولوژيکی و ابراز علاقه برخی ديگر از شرکت های گاز استانی مبنی بر استفاده از اين روش تعداد شرکت های گاز استانی استفاده کننده در سال جاری از ۷/۷ درصد به ۲۳ درصد افزايش يابد.
۲- ملاحظات سخت افزاری و نرم افزاری و مسائل فنی مطرح و مقايسه سيستم با سيستم قبلی انجام شد و مزايای اين سيستم خصوصا عدم محدوديت برای اعمال تغييرات احتمالی آتی متناسب با روند پيشرفت تکنولوژی شرح داده شد.
۳- گزارش کار و آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداری در نصب بر چسب ها و … در زمان انجام پروژه محلات ارائه گرديد و مشکلات موجود نيز که عمدتا نرم افزاری و مربوط به عدم وجود برخی امکانات در مقايسه با نرم افزار قبلی کنتور خوانی می باشد بيان شد و قرار شد که اين امکانات به نرم افزارهای جديد اضافه شود. ضمنا اعلام شد که برخی از اشکالات موجود در برنامه نصب شده در ناحيه مهاجران رفع گرديده است.
۴- پيشنهاداتی در خصوص موارد مربوط به بهره برداری اعم از چگونگی نصب برچسب ها و در مورد خود برچسب ها و همچنين تهيه يک برنامه راديو تلويزيونی جهت اطلاع رسانی و يا اطلاع رسانی از راههای ديگر ارائه شد.
۵- قرار شد تجربيات بدست آمده و نقطه نظرات مربوط به نصب برچسب ها توسط ناحيه محلات تا تاريخ ۸۴/۲/۲۵ به واحد خدمات کامپيوتر ارائه و در اختيار ساير نواحی لازم قرار گيرد.

۸-مرحله اول تغيير سيستم کنتورخوانی ۱۰ ناحيه: اين مرحله شامل خريد و چاپ برچسب ها – تحويل برچسب ها به نواحی و نصب آنها – اطلاع رسانی به مشترکين نواحی توسط بروشور های چاپ شده می باشد.
۹-مرحله دوم تغيير سيستم: اين مرحله شامل نصب و آموزش نرم افزار – اولين دوره قرائت به روش جديد می باشد.
در پايان لازم بذکر می دانم که با توجه به بررسی های بعمل آمده در خصوص سيستم های مختلف کنتورخوانی در اين شرکت، روش کنتورخوانی بارکدی با شرايط موجود سازگار می باشد و ضمناً شرکت های متعددی در خصوص تامين سخت افزار و نرم افزار های لازم فعا ليت دارند که باعث عدم ايجاد وابستگی به يک شرکت خاص خواهد شد. ليکن لازمست شرکت های خصوصی فعال در اين عرصه با رويکرد بهتری به اين سيستم و با برنامه دراز مدت و پشتيبانی قوی و آمادگی برای استفاده از سخت افزارهای جديدتر (مثلاً MC3000) و نرم افزارهای متناسب قدم در اين راه بی بازگشت بگذراند.

بيا ره توشه برداريم،
قدم در راه بی برگشت بگذاريم …

تهيه کننده:    عباس خسروبيگی
پست الکترونيکی:    khosrobaigy@gmail.com
تاريخ ارائه:    چهارشنبه ۱ تير ۱۳۸۴