الگوریتمی سخت برای مقلوب یک عدد

سالها پیش؛ در یکی از جلسات کلاس؛ مسئله بدست آوردن مقلوب یک عدد را طرح و حل کردم. برای اولین بار در طول دوران تحصیل و تدریسم؛ در همان جلسه؛ فکری به سرعت از ذهنم گذشت و آن اینکه *مقلوب عدد را با استفاده از تعداد ارقام آن به دست آوریم*

توضیح اینکه در الگوریتم مقلوب؛ مطابق بخش ۱ از تصویر فوق؛ معمولا ارقام عدد اصلی را یکی یکی از سمت راست جدا میکنند. اما من مسئله ای را طرح کردم و توضیح دادم که باید ارقام عدد اصلی یکی یکی از سمت چپ جدا شوند. بعنوان مثال در بخش ۲ از تصویر فوق اول رقم ۳ از عدد ۳۲۶ جدا شود و … این روش نسبت به روش قبلی  سخت تر است!