بهینه‌سازی طراحی خطوط لوله گاز با استفاده از تکنولوژی RSوGIS

طراحی خطوط لوله با در نظر گرفتن انواع فاکتورها و شرایط محیطی موجود، گوناگونی حالتهایی که با توجه به شرایط خاص لوله وجود دارد و یا بوجود می‌آید و با در نظر گرفتن اینکه عوامل بسیار زیادی در آن موثر بوده و باید اثرات آنها در نظر گرفته شود و راه حل بهینه‌ای جهت فائق آمدن بر مشکلات پیدا نمود؛ بایستی انجام شود. در این راستا مقررات وضع شده از سوی سازمانهای دیگر از جمله حریمهای خاصی که وجود دارد باید درنظر گرفته شده و در همان حال نیز استانداردها و مقررات طراحی و ساخت خط لوله نیز مد‌ نظر قرار گیرد و با جمع‌بندی و ارزیابی تمام موارد ، طراحی انجام گیرد که کاری بسیار طاقت‌فرسا و مشکل می‌باشد. از همه مهمتر عوامل اقتصادی دخیل در آن مانند هزینه‌های اجرا با توجه به طراحی و قرارگیری سیستمهای مختلف مانند شیرهای line break  ، ایستگاههای تقویت فشار، محلهای مصرف و فواصل آنها و سایزینگ مناسب و طراحی ایمن و در نظر گرفتن موارد مختلف دیگر، کاری بسیار مشکل می‌باشد. تکنولوژی GIS شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی بوده که قابلیت تحلیل مکانی را با ارزیابی و توجه به طیف داده‌های ورودی به سیستم انجام داده و اطلاعات مورد نیاز را بوجود می‌آورد. RS یا ‌سنجش ‌از ‌راه ‌دور تکنولوژی‌ نوینی میباشد که با استفاده از انواع عکسبرداریهای هوایی و طیف‌نگاریهای مختلف، انواع مختلفی از داده از آن به دست می‌آید. از آن جمله می‌توان اشاره کرد که خصوصیات مختلفی از جمله زمین‌شناسی جهت عبور کانال خط لوله از مناطقی که دارای سنگ طبیعی کمتری می‌باشد، عوارض موجود در طرح، رودخانه و آبریزهای موجود در مسیر عبور خط لوله، مناطق بایر و کشاورزی و غیره که با تغذیه این اطلاعات به سیستم  GIS  و پردازشی که توسط سیستم GIS   ونرم‌ا‌فزارهای مختلف بر آن صورت می‌گیرد گزینه‌های مختلف طراحی بدست می‌آید و بهینه‌سازی همه‌جانبه‌ای با توجه به نیازها در طراحی خط لوله صورت می‌گیرد . RS   مزایای زیادی دارد که بعنوان مثال میتوان از امکان نقشه‌برداری در فصل زمستان نام برد یا نقشه‌برداری از محیطهایی که امکان حضور انسان مشکل می‌باشد. در این راستا با توجه به قابلیتهای RS  و GIS انواع گزینه‌های پیش رو به سهولت و با زمان کم بدست می‌آید و میتوان توجیه اقتصادی طرح را انجام داده و هزینه‌های طراحی و نیز اجرا را همزمان با کاهش زمان صرف شده کاهش داده و بهینه‌سازی مناسبی در طراحی خط لوله انجام داد .

متن فوق چکیده مقاله ارائه شده در دومین همایش گاز ایران به تاریخ  ۲۶ خرداد ۸۷ است. متن کامل مقاله در فایل زیر آمده است:

opt-design-pipeline

یک دیدگاه در “بهینه‌سازی طراحی خطوط لوله گاز با استفاده از تکنولوژی RSوGIS

دیدگاه ها بسته شده است.