بررسی راهکارهای حذف ولتاژ AC القا شده بر خطوط لوله

یکی از الزاماتی که در نگهداری خطوط لوله انتقال گاز وجود دارد، حذف یا کاهش اثرات منفی ناشی از القای ولتاژ AC  می‌باشد. القای ولتاژ AC  بر اثر مجاورت خطوط انتقال نیرو و خط لوله انتقال گاز صورت می‌گیرد. این القا ممکن است نقطه‌ای یا پیوسته باشد که بستگی به میزان مجاورت یا قطع مسیر یکدیگر دارد. یکی از اشکالاتی که بر اثر القای ولتاژ AC  بوجود می‌آید، از بین رفتن پوشش لوله و در نتیجه سرعت گرفتن روند خوردگی لوله می‌باشد. از طرفی با توجه به وجود سیستمهای حفاظت کاتدیک، ولتاژ AC  القایی بر این سیستمها نیز تاثیر و تاثر دارد. بکارگیری روشهایی برای حذف یا کاهش اثرات ولتاژ القایی AC  در این مقاله بررسی می‌شود. از جمله در مورد نصب الکترودهای اتصال زمین منیزیوم یا روی مواردی مطرح شده است. همچنین در مورد سیمهای کنترل گرادیان روی و مس و یا اتصال به زمین (ارت) کوپل شده  به خط لوله بصورت AC   و دکوپله شده ولتاژ DC  از خط لوله بررسی‌های لازم صورت گرفته است. راهکارهای حذف نقطه‌ای و یا پیوسته نیز بررسی و مقایسه شده است. طراحی اینگونه سیستمها بایستی به گونه‌ای باشد که در شرایط نرمال و همچنین در شرایط غیر نرمال، از جمله رعد و برق و یا اتصالات کوتاه ناشی از قطع سیمهای انتقال نیرو، سلامت پرسنل و تجهیزات را بدرستی تامین نمایند. از طرفی طرح سیستم باید به گونه‌ای باشد که در مواقع بروز مشکل بتوان اقدامات تشخیصی لازم، از جمله  اندازه‌گیری ولتاژ لحظه off را انجام داد. با توجه به اینکه مسائل اقتصادی در طراحی و بکارگیری روشهای مورد مقایسه اهمیت بسزایی دارد، در این مقاله بدانها نیز اشاره شده است. البته در این مقاله فرض بر این است که القا بر روی خط صورت گرفته و می‌خواهیم آنرا کاهش دهیم. روشهایی دیگری نیز وجود دارد که از القا بر روی خط جلوگیری می‌کند یا آنرا کاهش می‌دهد که به دلیل تفاوت موضوع در این مقاله بررسی نشده است.

متن فوق چکیده مقاله ایست که برای كنفرانس بهينه سازي حفاظت كاتدي خطوط لوله انتقال و توزيع گاز طبيعي در اهواز فرستاده‌ایم. متن کامل آن در فایل زیر است:

AC