آمار جلسات صندوق کارشناسان و تعاونی وحدت آوران

1- هیات موسس “صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی” (که اسامی ایشان در اینجا منتشر شده) از تاریخ 25/4/91 تا تاریخ 16/10/91  تعداد 15 جلسه برگزار نموده است. لیست جلسات به شرح زیر است که در آن پیوند به صورتجلسات مربوطه داده شده است:

تاریخ شماره جلسه مهمترین موضوعات
25/4/91 اول انتخاب رییس نایب رییس دبیر و کمیته تنظیم پیشنویس اساسنامه
1/5/91 دوم تصویب پیشنویس اساسنامه – افتتاح حساب بانکی
4/6/91 سوم ایجاد سایت اینترنتی برای اطلاع رسانی
6/8/91 چهارم مذاکره با بانک
14/8/91 پنجم معرفی متقاضیان وام به بانک
21/8/91 ششم انتقال 15 درصد از کانون به صندوق
27/8/91 هفتم جلسه با هیات رییسه گروهها برای عضوگیری
28/8/91 هشتم استفاده از فرصت برگزاری انتخابات شورایعالی
8/9/91 نهم چگونگی تامین مکان برگزاری مجمع عمومی
15/9/91 دهم تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی – پیشنهاد ثبت شرکت تعاونی
22/9/91 یازدهم دستور کار مجمع (تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره)
29/9/91 دوازدهم امکان ثبت تعاونی نیست – “کانون” بعنوان مرجع حل اختلاف
6/10/91 سیزدهم مکان مجمع عمومی – فرم ثبت نام و رای گیری
13/10/91 چهاردهم تدوین جزئیات برنامه مجمع
16/10/91 پانزدهم آمادگی اجرای مجمع عمومی

2- در تاریخ 17/10/91 جلسه مجمع عمومی برگزار و اعضای اولین دوره هیات مدیره صندوق کارشناسان رسمی انتخاب شدند (اسامی ایشان در صفحه ارکان). هیات مدیره اول از تاریخ 24/10/91 تا تاریخ 18/2/95  تعداد 45 جلسه برگزار نموده است. صورتجلسات مربوطه در دفتر صورتجلسات ثبت گردیده و تصمیمات مهم در این سایت منتشر شده است. ضمنا ساختمان صندوق در تاریخ 25/4/94 خریداری شده است.

3- هیات مدیره دوم صندوق از تاریخ 19/3/95 تا تاریخ 27/4/96 تعداد 11 جلسه برگزار نموده است (با احتساب جلسه با هیات مدیره کانون به تاریخ 17/12/95 با موضوع تسویه حساب تعاونی و کانون)

4- در تاریخ 11/5/96 “شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب” ثبت گردید.

هیات مدیره تعاونی از تاریخ ۲۵/۵/۹۶ تا ۳/۳/۱۴۰۱

تعداد ۴۱ جلسه برگزار نموده است.

لازم به ذکر است که من  در ۹۴ جلسه (از مجموع ۹۷ جلسه هیات مدیره ها) حضور داشته ام