آمار جلسات صندوق کارشناسان و تعاونی وحدت آوران

۱- هیات موسس “صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی” (که اسامی ایشان در اینجا منتشر شده) از تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۱  تعداد ۱۵ جلسه برگزار نموده است. لیست جلسات به شرح زیر است که در آن پیوند به صورتجلسات مربوطه داده شده است:

تاریخ شماره جلسه مهمترین موضوعات
۲۵/۴/۹۱ اول انتخاب رییس نایب رییس دبیر و کمیته تنظیم پیشنویس اساسنامه
۱/۵/۹۱ دوم تصویب پیشنویس اساسنامه – افتتاح حساب بانکی
۴/۶/۹۱ سوم ایجاد سایت اینترنتی برای اطلاع رسانی
۶/۸/۹۱ چهارم مذاکره با بانک
۱۴/۸/۹۱ پنجم معرفی متقاضیان وام به بانک
۲۱/۸/۹۱ ششم انتقال ۱۵ درصد از کانون به صندوق
۲۷/۸/۹۱ هفتم جلسه با هیات رییسه گروهها برای عضوگیری
۲۸/۸/۹۱ هشتم استفاده از فرصت برگزاری انتخابات شورایعالی
۸/۹/۹۱ نهم چگونگی تامین مکان برگزاری مجمع عمومی
۱۵/۹/۹۱ دهم تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی – پیشنهاد ثبت شرکت تعاونی
۲۲/۹/۹۱ یازدهم دستور کار مجمع (تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره)
۲۹/۹/۹۱ دوازدهم امکان ثبت تعاونی نیست – “کانون” بعنوان مرجع حل اختلاف
۶/۱۰/۹۱ سیزدهم مکان مجمع عمومی – فرم ثبت نام و رای گیری
۱۳/۱۰/۹۱ چهاردهم تدوین جزئیات برنامه مجمع
۱۶/۱۰/۹۱ پانزدهم آمادگی اجرای مجمع عمومی

۲- در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ جلسه مجمع عمومی برگزار و اعضای اولین دوره هیات مدیره صندوق کارشناسان رسمی انتخاب شدند (اسامی ایشان در صفحه ارکان). هیات مدیره اول از تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ تا تاریخ ۱۸/۲/۹۵  تعداد ۴۵ جلسه برگزار نموده است. صورتجلسات مربوطه در دفتر صورتجلسات ثبت گردیده و تصمیمات مهم در این سایت منتشر شده است. ضمنا ساختمان صندوق در تاریخ ۲۵/۴/۹۴ خریداری شده است.

۳- هیات مدیره دوم صندوق از تاریخ ۱۹/۳/۹۵ تا تاریخ ۲۷/۴/۹۶ تعداد ۱۱ جلسه برگزار نموده است (با احتساب جلسه با هیات مدیره کانون به تاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ با موضوع تسویه حساب تعاونی و کانون)

۴- در تاریخ ۱۱/۵/۹۶ “شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب” ثبت گردید.

هیات مدیره تعاونی از تاریخ ۲۵/۵/۹۶ تا ۳/۳/۱۴۰۱

تعداد ۴۱ جلسه برگزار نموده است.

لازم به ذکر است که من  در ۹۴ جلسه (از مجموع ۹۷ جلسه هیات مدیره ها) حضور داشته ام