تغییرات وحدت آوران دادگر آفتاب در روزنامه رسمی کشور

هر 3 آگهی تغییر در شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در روزنامه رسمی کشور به تاریخ 16 شهریور 1401 منتشر شد.

بر این اساس شرکت منحل؛ اعضای هیات تصفیه مشخص و سمت ایشان تعیین گردید