تغییرات وحدت آوران دادگر آفتاب در روزنامه رسمی کشور

هر ۳ آگهی تغییر در شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شد.

بر این اساس شرکت منحل؛ اعضای هیات تصفیه مشخص و سمت ایشان تعیین گردید