ادامه عملیات تصفیه شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

پیرو انتشار آگهی مزایده فروش ساختمان تعاونی؛

جلسه گشایش پاکات برگزار و برندگان اول و دوم مزایده تعیین و مبایعه نامه فروش ساختمان منعقد و با برنده اول مبادله شده است.

بقیه عملیات تصفیه (اعم از پیگیری انجام امور اداری فروش ساختمان – وصول مطالبات – پرداخت بدهی ها و نهایتا تسویه کامل با کلیه سهامداران و ذینفعان شرکت) در دست اقدام است…