ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس لوله

امروز در چهارمین کنفرانس لوله مقاله زیر را ارائه دادم:

بخش نظرات بسته است.