از امروز به دستور مدیر عامل شرکت گاز استان قم، تغییر ساختار شرکت در بخش فناوری اطلاعات عملیاتی شد.

بدین ترتیب؛ با تنظیم یک صورتجلسه، واحد مخابرات به واحد فناوری اطلاعات ملحق و واحد  “فناوری اطلاعات” (IT)  به  امور “فناوری اطلاعات و ارتباطات” (ICT) توسعه یافت.

امیدوارم بتوانم در اداره بخش مخابرات و ارتباطات شرکت، گامهای مفید و موثری بردارم. به امید خدا