درگاه ورود به سیستم دبیرخانه و ارجاع کار (erjae)

قابل توجه کارشناسان محترم عضو و پرسنل کانون

جهت سهولت دسترسی به صفحه ورود سیستم دبیرخانه و ارجاع کار

در نوار کناری سایت

در بخش “کاربران”

لینک مربوطه تحت عنوان “سیستم ارجاع” قرار داده شده است.